Alle skal føle seg trygge i Framfylkingen

I Framfylkingen skal det være trygt å være ung og engasjert

Det har i de siste årene vært viktig for frivillige organisasjoner å belyse nødvendigheten av at fritidsaktiviteter skal være trygge for barn og unge. I organisasjonen vår har vi laget en egen plan for organisatoriske og etiske retningslinjer, Trygg organisasjon – åpen og inkluderende. Dette er et dokument med retningslinjer for hvordan våre tillitsvalgte skal opptre i ulike situasjoner når de representerer oss og sine lokale framlag.

Trygg organisasjon – åpen og inkluderende
Det har vært områder i organisasjonslivet hvor det ikke er gode nok rutiner for å sikre at samvær og fellesskap er trygt nok. Det gjelder både personvern og forebygging av vold, mobbing og seksuelle overgrep. Men også å sikre deltakelse, åpenhet og inkludering.

Organisasjonskulturen er holdninger, erfaringer, oppfatninger, verdier og praksis som er utviklet i organisasjonen over tid. Organisasjonskulturen er det usagte, det man tar for gitt – og med andre ord måten man gjør ting på i organisasjonen.

Framfylkingen skal ha en organisasjonskultur som gjenspeiler våre holdninger og verdier. Det er viktig å oppleve trygghet i aktivitet og i samvær med andre i Framfylkingen. Voksne og barn skal ta ansvar for hverandre, være omsorgsfulle og inkludere alle i aktivitetene.

Det å jobbe for gode omgangsformer og gode rammer for ansatte, ledere og medlemmer er noe av det viktigste vi som ledere kan bidra med i vår organisasjon. Trygghet gjør at flere får lyst til å bli medlem og jobbe som frivillige i organisasjonen. Trygghet innad i organisasjonen gir trygghet utad. (Fra LNU heftet Trygge organisasjoner)

 

Beredskapsplan mot vold og seksuelle overgrep
I Trygg organisasjon – åpen og inkluderende settes alltid barnas beste først og dokumentet viser hva alle må tenke over i møte med enkelte situasjoner. Det står blant annet at: Alle som omgås med barn og unge skal vite hva de skal gjøre dersom det oppdages eller er mistanke om vold, trakassering eller overskridende seksuell adferd.

Du kan ikke være nøytral til seksuelle overgrep. En slik adferd eller mistanke om skal straks meldes fra om til politi og rapporteres til ansvarlig leder. Hvert framlag bør utpeke en ansvarlig for beredskap. En beredskapsplan for forebygging av vold, trakassering og seksuelle overgrep er viktig for å belyse temaet og vite hva man skal gjøre for å unngå hendelser men også hva man skal gjøre dersom man får vite om dem. Vi skal huske at det er to sider av en sak, men vi skal også alltid være oppmerksom på maktfordelingen der det foreligger en eller flere hendelser.

I vår organisasjon skal barn og unge føle seg trygge, derfor er det viktig for at alle tar i bruk Trygg organisasjon – åpen og inkluderende i sitt virke som tillitsvalgt for Framfylkingen!

Viser tre ungdommer med en kampanjeplakat

Hillevi Tovik, Ola Smedsrud og Atle Hartz Nilsen forteller at de tør å si i fra

 

En sjekkliste til bruk i diskusjoner om #metoo

#Metoo og tidsskillet i likestillingsarbeidet
Merkelappen #Metoo eller #jegogså brukes for å vise at en person har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller støtter andre som har det. Fenomenet #Metoo har sine røtter helt tilbake til 1997 i USA, men tok for alvor av etter at skuespillerinnen Alyssa Milano brukte den i en melding på Twitter som hun la ut 15. oktober 2017. Der oppfordret Milano andre personer som også hadde vært utsatt for seksuell trakassering, å svare på hennes tweet med «Metoo».

Bevisstgjøringen som følge av den enorme medieoppmerksomheten har endret holdninger i mange miljøer og hos enkeltmennesker, og flere har hevdet at kampanjen markerer et tidsskille i likestillingsarbeidet. Hvis det er noe #Metoo har vist oss så er det at unge kvinner og menn ikke lenger finner seg i at deres usikkerhet og manglende makt brukes som et våpen mot dem gjennom uønsket seksuell oppmerksomhet.

 

Journalisten, Norsk Journalistforenings eget fagblad, laget i 2019 en nyttig og viktig plakat til bruk i saker rundt #Metoo, denne har vi inkludert i vårt dokument. Som det meget treffende oppsummeres nederst på plakaten: «#Metoo handler om makt og kjønn. Den med mest makt har hovedansvar for å sette grenser.»

Se plakaten fra Journalisten om hvordan man skal vurdere en #Metoo sak her.

Kilder:
Journalisten.no
Trygg organisasjon – åpen og inkluderende
Wikipedia
Store Norske Leksikon