Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er en lov for barn og unge som sier at alle barn skal ha det godt. Barn skal bli beskyttet fra det som kan skade dem, og at man skal få uttrykke meninger, leke og utfolde seg. De som styrer Norge bestemte i 2003 at alt som står i Barnekonvensjonen skal være en del av den norske loven. Det betyr at det nå er veldig viktig. Og at voksne også nå må lære å bruke det.
Dessverre er ikke alltid voksne gode nok, verken til å lytte til barn eller å behandle dem med respekt. Det har 1500 barn og unge fortalt om i en rapport som ble laget til FN.

FNs konvensjon om barnets rettigheter – Barnekonvensjonen – ble vedtatt i FN 20.november 1989. Alle land i verden har ratifisert den – det vil si at de har godkjent den og ønsker å følge den – utenom USA. Men også USA arbeider med saken. Barnekonvensjonen gjelder for alle barn
i alderen 0-18 år – og bygger på at alle barn er individer med egne rettigheter. Barnet er en selvstendig person som har rett til å utvikle seg og uttrykke sine egne meninger. Barnekonvensjonen har fire prinsipper – det vil si det viktigste alle artiklene til sammen forteller
noe om:

  1. Prinsippet om barnets beste
  2. Prinsippet om barns rett til å bli hørt i saker som angår dem
  3. Prinsippet om ikke diskriminering
  4. Prinsippet om barnets rett til utvikling

Barneombudet i Norge har et spesielt ansvar for å passe på at barn blir hørt og at deres interesser blir fulgt. Også mange organisasjoner som for eksempel Redd Barna og Unicef, og Framfylkingen er med å ta ansvar for at barn og unge skal ha det godt. Sammen med mange andre organisasjoner er Framfylkingen med i Forum for Barnekonvensjonen. Når staten rapporterer til FN om hvordan de jobber med barns rettigheter, lager Forum for Barnekonvensjonen også en rapport, hvor vi forteller hvordan vi synes staten jobber med barns rettigheter.

Framfylkingen er en barnepolitisk organisasjon og vi engasjerer oss i barnepolitiske saker menneskeverd og demokrati står i høysetet. Framfylkingen vil at barn og unge skal bli hørt. Barnekonvensjonen om barnets rettigheter er ett av våre viktigste arbeidsdokumenter.

Vi vet ikke hvordan du har det i livet ditt. Kanskje noe er bra og noe er litt dumt eller
vondt? Men du skal vite at du – sammen med alle barn på hele kloden – har rettigheter.

Du finner mer om Barnekonvensjonen hos FN-sambandet

viser bilde av plakaten med FNs Barnekonvensjon

FNs Barnekonvensjon

FN-barnekonvensjonene_A2-plakat