Barn er barn og har lik verdi uansett bakgrunn!

Det er tragisk og dypt urettferdig at regjeringen ikke gir de samme rettighetene til de såkalte IS-barna som de gir andre norske barn.
At regjeringen for alvor kan mene at disse barna er mindre verdt enn våre andre barn er rett og slett hjerteskjærende.
Det er et hån at det kun er de foreldreløse som skal motta hjelp når situasjonen er den at alle de norske barna som sitter der i leiren er i den samme desperate situasjonen.
Det regjeringen viser oss nå er en totalt misforstått politikk, en politikk som rammer de mest uskyldige av oss, en politikk som rammer barna. Det er på sin plass og minne om at den norske staten ratifiserte FNs barnekonvensjon allerede i 1991, og at det regjeringen nå gjør er klare brudd på barnekonvensjonen.

Alle barn har lik verdi og i dette tilfellet lurer vi på hvilken konsekvens denne bestemmelsen vil få på sikt?

Selvfølgelig er barn som har mistet sine foreldre mer utsatt og skal prioriteres, men det kan da ikke være på alvor at regjeringen ikke synes vi har et ansvar for å ta vare på de andre barna heller?
Barn er barn og disse har endt opp som uskyldige brikker i de voksnes spill. Hvilke handlinger og valg foreldrene deres har tatt kan ikke være gyldig grunn til at de skal utsettes for ytterlige lidelser!

Vi må stå opp for de som er uten innflytelse og makt over sin egen sin skjebne. La de små barna og deres mødre få komme hjem til Norge nå!
Vi må heller ikke glemme at mange av barna har mer familie her hjemme som naturlig nok er fra seg av bekymring og sorg, de er også uskyldige offer i denne kampen.

FNs Barnekonvensjon understreker at barn har rett på ekstra vern og ekstra beskyttelse, uavhengig av hvilke valg deres foreldre har tatt.  Det er på sin plass og minne om at den norske stat har ratifisert barnekonvensjonen for mange år siden, og at det regjeringen nå gjør er klare brudd på FNs barnekonvensjon.

Vi viser her til paragrafene 2. Ingen diskriminering, 3. Barnets beste skal gå foran, 4. Statens ansvar til å sette barnerettighetene ut i livet, 9. Holde familier sammen, 10. Gjenforene familien,
19. Beskyttelse mot misbruk, 22. Flyktningbarns rett på beskyttelse, 36. Annen utnyttelse.

Sist men ikke minst er dette et klart brudd på barnekonvensjonens paragraf 39. Rehabilitering og reintegrering: Staten er forpliktet til å iverksette alle hensiktsmessige tiltak for å sikre rehabilitering og samfunnsmessig tilbakeføring av barn som er offer for for misbruk, utnyttelse,
forsømmelse, tortur, væpnede konflikter eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling og straff.

Les alle paragrafene i FNs barnekonvensjon via denne lenken til FN-sambandets side

Framfylkingen ber på vegne av alle de utsatte barna  at regjeringen nå tar til vett og starter å opptre humant!

Staten må ta inn over seg at barna som sitter fanget i disse leirene er norske statsborgere og derfor vårt ansvar! Det er på høy tid styresmaktene tar barna hjem til Norge før de blir påført for store skader.

Barna er uskyldige i de voksnes handlinger, barna har rettmessig krav på å bli hentet hjem i sikkerhet.
Trenger vi si mer? Ja, det må skje raskt for vi har ingen barn å miste!

Framfylkingens generalsekretær og Framfylkingens barnepolitiske utvalg

#barnførst

Barn i fangenskap, brudd på barnekonvensjonene og grunnleggende menneskerettigheter! Foto: Pixabay_kalhh

 

Oslo 24. april 2019