viser bilde av plakaten med FNs Barnekonvensjon

20. november er barnas og Framfylkingens dag!

FN har bestemt at 20. november er den internasjonale dagen for barn og barns rettigheter. Framfylkingen er Los barne- og familieorganisasjon. Framfylkingen er ikke en partipolitisk organisasjon, men vi regner oss som en «barnepolitisk organisasjon». Dette gjør vi fordi vi engasjerer oss i barnepolitiske saker og er opptatt av å følge og informere om FNs Barnekonvensjon. 20. november markeres gjennom å rette fokus mot denne. Dagen er årsdagen for FNs konvensjon om barnets rettigheter, men også Framfylkingens fødselsdag: i år er vi 84 år! Hurra for oss!

Tekst: Framfylkingens Barnepolitiske Utvalg

FNs Barnekonvensjon  er et sett av egne rettigheter spesielt skrevet for barn. Den gjelder alle under 18 år og under alle forhold – både i krig og fred – og skal sikre barn en meningsfylt og trygg barndom og tilrettelegge for et rikere liv som voksen. Barn er en sårbar og utsatt gruppe, og selv om alle menneskerettighetskonvensjoner også gjelder barn, så FN likevel et behov for en klargjøring av hvordan rettighetene skal anvendes overfor barn. Norge ratifiserte denne konvensjonen 8. januar 1991. Høsten 2003 ble barnekonvensjonen med de to tilleggsprotokollene en del av norsk lov.

Den tredje tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon ble vedtatt i 2011. Denne gir alle barn klagerett hvis staten ikke har gjort nok for å sikre deres rettigheter i saker som for eksempel mobbing eller asyl. Dessverre ble denne stanset ved at Regjeringen la frem en melding til Stortinget hvor de innstilte på at Norge ikke skal slutte seg til den tredje tilleggsprotokollen. Regjeringen gjorde dette fordi de mente det var knyttet betydelig usikkerhet til hvilke konsekvenser ordningene kunne få for Norges politiske handlingsrom, og en mulig rettsliggjøring av politiske spørsmål. Det ble fattet vedtak om dette i 2016 og dette var et tilbakeslag for alle organisasjoner i Norge som kjemper for barnas rettigheter. I Framfylkingen synes vi det er fryktelig at ikke barn skal ha lovfestet rett til å klage over behandling av for eksempel mobbesaker eller asylsaker.

Barnefattigdom og utenforskap
Vi er vant til at folk sier det er så godt å leve i Norge, og at vi er så heldige som vokser opp og lever her. På mange måter er jo det sant, vi lever i et land hvor det er fred og hvor vi har et fungerende demokrati. I Norge har vi også velferdsordninger som sikrer oss nødvendig helsehjelp når vi trenger det og som gir oss et økonomisk sikkerhetsnett. De fleste barn i Norge vokser opp med gode levevilkår. Likevel er de barna som vokser opp i familier med lav inntekt økende. Mange av disse barna synes det er vanskelig å vokse opp i en familie med dårlig råd. Noen får ikke med seg matpakke på skolen, eller sier at de glemte eller ikke rakk å smøre matpakke. Andre kvier seg for å ta med invitasjoner til bursdagsselskap og andre aktiviteter hjem fordi de vet at foreldrene ikke har råd til å kjøpe bursdagsgave eller betale det aktiviteten koster.

På mange skolefritidsordninger tilbys aktiviteter som koster penger. Ridning, tennis, slalåm, kulturskolen og så videre. Selv om disse tilbudene ikke er en del av skolefritidsordningen, blir det veldig tydelig hvem som har råd til å betale for slike tilbud, og hvem som ikke har råd til det. Barn og unge i Framfylkingen har gjennom flere barnekonferanser uttalt at de vil at ordninger som tilbys i SFO skal være gratis og inkluderende for alle barn.

Vi Framfylkingen har engasjert oss i mange prosjekter som handler om nettopp barnefattigdom og utenforskap. Vi ønsker at alle skal ha de samme mulighetene og rettighetene. Vi ønsker å inkludere de som ikke har det så bra og inspirere andre til å bidra til økt fellesskapsfølelse. Vi vil at regjeringen skal sørge for at familier har nok å leve av, blant annet gjennom å øke barnetrygden. Vi vil også at kommunene skal gi et godt velferdstilbud til alle sine innbyggere og ha gode ordninger som sikrer barn i fattige familier muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. I Framfylkingen synes vi at alle skal ha muligheten til å delta i våre egne aktiviteter, derfor er de fleste av våre aktiviteter gratis.

Ta barna på alvor og lytt til deres råd
Barn og unge føler ofte at de ikke blir hørt, og at det de sier ikke blir tatt seriøst. Barn og unge har mange sterke meninger, det er ingen som vet bedre hvordan det er å være ung enn de som er det nå. Derfor er det viktig å lytte til det de sier. De unge vet for eksempel bedre enn voksne hvordan det er å gå på falleferdige skoler, hvordan det er å ikke ha en ungdomsklubber å gå til. Derfor synes vi i Framfylkingen at det er viktig å ta elevråd og ungdomsråd på alvor. Vi vil at staten skal lage en lov som sier at alle norske kommuner skal ha ungdomsråd. I mange kommuner finnes det egne Barn- og unges kommunestyre, dette er en viktig arena for unge stemmer å bli hørt. Men barn og ungdom i Framfylkingen sier klart ifra at det er viktig at det de sier blir tatt videre og at det fører til noe. Barn- og unges kommunestyre skal ikke bare være noe kommunene kan smykke seg med at de har. Unge er storforbrukere av lokale velferdsgoder, sånn som ungdomsklubber, kollektivtransport og fritidstilbud. Vi vil at de unge selv skal få være med å bestemme over de velferdsordningene de bruker. Det er de som er ekspertene på sin hverdag: lytt til dem.

Children perform at the "South African Welcoming Ceremony" for the World Summit on Sustainable Development at Ubuntu Village, Johannesburg. 24 August 2002, Johannesburg, South Africa, UN Photo/Eskinder Debebe

Barn på scenen under den Sør-Afrikanske velkomstseremonien for Verdenskongressen om bærekraftig utvikling.
24 August 2002, Johannesburg UNPhoto/Eskinder Debebe

Vi har plass til flere!
Framfylkingen som organisasjon ønsker å påvirke gjennom å tilby gratis eller rimelige og morsomme aktiviteter for barn, ungdom og familier. Vi ønsker også å påvirke gjennom opplæring i nettopp barnekonvensjonen, barnas rettigheter, demokratiforståelse og organisasjonsutvikling. Vi har aktiviteter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå og har plass til mange flere medlemmer. Besøk oss gjerne på Framfylkingen.no.

Barn og voksne som synger broderringen mens de står i ring og holder hverandre i hendene

Deltagerne synger Broderringen før avreise fra barnekonferansen i 2016

Vi håper det er flere som markerer Barnekonvensjonen og den internasjonale dagen for barn
og barns rettigheter den 20. november, og ønsker alle en fin dag.

 

 

Oslo 20. november 2018