I dag er det den internasjonale familiedagen!

FNs internasjonale familiedag markeres den 15. mai hvert år, det ble bestemt gjennom en resolusjon i FNs generalforsamling i 1993. Den internasjonale familiedagen understreker den viktige rollen familien har i å skape trygge og gode liv for barna. I barnekonvensjonens artikkel 9 heter det at man skal holde familien sammen, og at barnet skal ikke atskilles fra sine foreldre mot sin vilje, unntatt når dette er nødvendig for barnets beste.

Omsorgspersoner i nær familie er viktige, enten det er foreldre, besteforeldre eller søsken, de spiller en stor rolle i barnas velferd og framtidsmuligheter. Å ha gode omsorgspersoner rundt seg gjør at barn får tidligere utdanning og nødvendig erfaringsoverføring fra tidligere generasjoner.

Familieorientert politikk
Et større fokus på familieorientert politikk gjør en stor forskjell på mange områder. Alt fra å gi støtte til utearbeidende foreldre noe som gir bedre muligheter for å bekjempe fattigdom og sult. Videre vil en bedre foreldrepolitikk også være viktig i jobben for å sikre god helse og utdanning, og bidra til økt likestilling.

bildet viser ung jente som ser på at en eldre dame syr, hun lærer å sy

Videreføring av kunnskap fra en generasjon til en annen_Foto.Pixabay_@ekohernowo

Framfylkingen er LOs barne- og familieorganisasjon
Selve formålet for oss i Framfylkingen er å skape bra aktiviteter for og med barn, unge og familien. Vi er LOs barne- og familieorganisasjon og det er viktig for oss at vi kan lage aktiviteter alle kan delta på sammen – både voksne og barn. Dette gjør vi for å skape gode relasjoner på tvers av generasjoner, økt trygghet og en solid plattform. Vårt hovedmål er at alle barn skal tas på alvor, at barna skal være trygge, at de blir sett og at deres rettigheter blir ivaretatt. Framfylkingen jobber hele tiden med bakgrunn i FNs barnekonvensjon, og å ha trygge og gode omsorgspersoner er en viktig del for å oppfylle det enkelte barns rettigheter. Se vår plakat av FNs Barnekonvensjon via denne lenken.

Koblingen mellom familie og bærekraftsmålene
Vi vet at økt kunnskap og tidlig læring er nødvendig for å fremme en bærekraftig utvikling og livsstil. Dette bringer oss til kjernen av arbeidet for å oppnå FNs bærekraftsmål og skape en bedre og mer rettferdig verden. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

viser en illustrasjon over FNs nye bærekraftsmål

Illustrasjon av FNs Bærekraftsmål

FN-Sambandet sier om dagen
På FN-Sambandets nettside står det at familien danner utgangspunktet for alt sosialt liv og skal sørge for at alle familiemedlemmene har det godt. Stater må sørge for at familier har mulighet til å fylle denne rollen gjennom å gi tilgang til utdanning og helsetjenester, og sikre en sunn balanse mellom jobb og familieliv. Da vil også familien bidra til å skape en positiv utvikling for seg selv og det samfunnet de er en del av.

bildet vis ei jente som får hjelp av faren sin til å skrive

Kvalitetstid sammen.
Foto Pixabay-@dagon_

Kilder: FN-Sambandet www.fn.no og United Nations www.un.org