en bunke med norske sedler

Penger til framlaga – frifondsmidlene er fordelt!

Ved fristens utløp var det kommet inn søknad om tilskudd fra Frifond fra 17 lag. For å kunne motta støtte må laga ha levert årsrapport fra laget samt en rapport over hvordan fjorårets midler har blitt brukt. Etter sentralstyret behandlet fordelingen av de statlige midlene før helgen er det mange lokallag som kan se fram til midler til gode aktiviteter også neste år

Generalsekretæren har vært i kontakt med og fulgt opp de laga som var på etterskudd med sine årsrapporter og rapporter om bruk av frifondsmidler i fjor. Derfor har de som har hatt anledning til å søke midler til økt aktivitet nå kunnet gjøre det. Fortsatt er det likevel noen lag som ikke har rapporteringen helt på plass. Disse laga kan derfor dessverre ikke tildeles midler fra Frifond i år.

Les også hva Elverum Framlag skriver på sine nettsider etter deres andel av Frifond-midlene ble tildelt.
– Elverum Framlag får 40.000 kroner til aktiviteter i 2016, sier Framfylkingens fylkesleder Bjørn Jarle Røberg-Larsen. Også Ådalsbruk Framlag i Løten og Odal Framlag får 40.000 kroner i tildeling.

Vi kommer til å fortsette å holde trykket oppe på viktigheten av å rapportere korrekt og dette blir et viktig tema på ledertreff i framtida, som det har vært tidligere. Dette er en god inntektskilde for lokallaga og skaper mye god aktivitet for medlemmene, derfor kommer vi til å fortsette å holde trykket oppe på viktigheten av gode rapporteringsrutiner samt gjøre dette til et viktig tema på ledertreff i framtida, som det har vært tidligere.

Framfylkingens eget regelverk for Frifond fastlegger hvilke krav som stilles til lag som mottar frifondsmidler og når og hvordan dette skal rapporteres. Regelverket ble endra av sentralstyret seinest 25.4.2016 og gjengis nedenfor:

1. Framfylkingen legger LNUs retningslinjer til grunn for forvaltning av Frifond organisasjon
Framlaga kan hvert år søke midler fra Framfylkingens andel av Frifond organisasjon
2. Laget må være et tellende lag for å kunne søke tilskudd fra Frifond organisasjon
3. For å kunne søke midler må laget ha levert årsrapport med alle tillegg for foregående år
4. Laga må søke midler innen søknadsfristens utløp
5. Sentralstyret fastsetter søknadsfristen for den årlige søknadsrunden
6. Framlaga kan foreslå endringer i regelverket innen 1.2. hvert år
7. Sentralstyret vedtar fordeling av frifondsmidlene
8. Aktiviteter skal ha prioritet foran investeringer, prosjekter i søknadsåret prioriteres
9. Tiltak som er vekstfremmende og bygger på samarbeid med fagbevegelsen prioriteres
10. Laga må sjøl prioritere sine tiltak om de søker støtte til flere tiltak
11. Det settes ikke noen øvre grense for hvor stor andel et lag kan få av midlene
12. Et enkelttiltak kan motta maksimum kr. 20.000 i støtte
13. Laga skal sende inn rapport om gjennomføring av tiltaket seinest før ny søknad sendes og seinest innen 30. juni året etter at midlene er tildelt laget. Denne rapporten må synliggjøre bruken av midlene og at de er i tråd med regelverket og LNUs retningslinjer
14. Dersom et tiltak ikke gjennomføres, kan tildelte midler brukes til andre tiltak laget har søkt om frifondsmidler til, men opprinnelig ikke fikk midler til å gjennomføre. Alle endringer i bruk av midlene skal avtales med og godkjennes av generalsekretæren før iverksettelse
15. Ubrukte midler tilbakeføres Framfylkingen og fordeles sammen med neste års tildeling
16. Klage kan rettes til sentralstyret seinest en måned etter at laget ble kjent med vedtaket
17. Sentralstyret behandler en eventuell klage i sitt første møte etter mottak av klagen
18. Det er ikke tillat å bruke frifondsmidler til innkjøp av rusmidler (tobakk, alkohol m.m.)
19. Midlene skal være overført fra sentralledd til lokallag seinest 1. desember i tilskuddsåret
20. Midlene må være brukt innen 30. juni året etter tilskuddsåret, dette i henhold til LNUs retningslinjer for Frifond organisasjon § 10.10

bilde som viser en gruppe mennesker som står

Framfylkingens sentralstyre 2015-2017