Bildet viser plakat med FNs Barnekonvensjon, overskrifter til artiklene

12. juni er FNs internasjonale dag mot barnearbeid

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO markerer 12. juni hvert år kampen mot barnearbeid. Heldigvis er dette en kamp det er mulig å vinne. Tallene for barn som arbeider går nedover, men fortsatt går millioner av barn mellom 5 og 15 år på jobb i stedet for på skole. I alt regner FN med at hvert sjette barn, eller 168 millioner, er i arbeid. Mange av disse barna lever i realiteten som slaver.

50 millioner av disse barna har en jobb som er så farlig at den vil skade dem for livet eller forkorte livene deres med mange år. Noen av barnearbeidernes arbeidsmiljø er så risikabelt at de dør på jobben! Lønna deres er dårlig, og bonusen de får er en tapt barndom og en fattig framtid.
Barn skal beskyttes av FNs barnekonvensjon. Artikkel 32 gir alle barn vern mot å utbyttes gjennom arbeid: Barnet har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid, og mot å utføre arbeid som kan svekke utdannings- eller utviklingsmulighetene. I Norge er heldigvis barnearbeid et tilbakelagt stadium. Arbeidsmiljøloven beskytter barn og ungdom både mot farlig arbeid, for mye arbeid og for ensidig arbeid. I tillegg gjør den obligatoriske skolegangen her at det ikke er mulig å starte i arbeid før etter avsluttet grunnskole.
Nå står kampen for å bedre livene til de mange millioner barn i andre land som lider under de økonomiske forholda og systemene som utnytter barns arbeidskraft eller ser gjennom fingrene med at barn holdes i slavelignende og fornedrende arbeidsforhold. Våre valg og vaner kan gjøre en viktig forskjell. Vi ønsker å bidra til å gjøre barnearbeid til en sak vi bare leser om i historiebøkene. Norge har ratifisert barnekonvensjonen og skrevet deler av den inn i grunnloven. Noen av artiklene i konvensjonen sikrer i spesiell grad barns rett til en god oppvekst med tilgang til å virkeliggjøre dette. Det er særlig artiklene 27 og 31 som skal sikre barns rett og mulighet til en barndom og en god start på livet.
Art 27 …ethvert barns rett til en levestandard som er tilstrekkelig for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sosiale utvikling. I samsvar med nasjonale forhold og innenfor rammen av sine midler, skal partene treffe egnede tiltak for å hjelpe foreldre og andre som har ansvaret for barnet til å virkeliggjøre denne rettighet…
Art 31: …respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter.
Framfylkingen oppfordrer fagbevegelsen, politiske partier og landets regjering til å legge enda større innsats i kampen mot barnearbeid. Å avskaffe barnearbeid vil være en solidarisk handling som har stor betydning for og vil bedre livene til langt over 100 millioner barn. Saken dreier seg om å virkeliggjøre intensjonen i menneskerettighetserklæringen og gjøre verden til et bedre sted for alle.

Kurt R. Frantzen
Generalsekretær i Framfylkingen – LOs barne- og familieorganisasjon.