Bilde av et brev som er skrevet av Framfylkingen og signert av alle barna som deltok på barnekonferansen i 2015. Brevet inneholder krav om hvordan barna vil gjøre det bedre for flyktningbarna .

Barnekonferansens Kravbrev til Statsministeren er sendt

Barnekonferansen 2015 laget etter innledninger, film og praktiske oppgaver et kravbrev som i dag er oversendt til Statsminister Erna Solberg

I helgen tok vi opp igjen en god tradisjon fra tidligere barnekonferanser, nemlig å utarbeide et brev med krav og innspill til statsministeren. Brevet baserer seg på det som er temaet for konferansen, i år var det inkludering med sørlig vekt på flyktningsituasjonen. Vi hadde filmvisning, innledninger, praktiske øvelser og gruppearbeid rundt temaet før deltagerne ble delt inn i grupper som utarbeidet de kravene de ønsket å ha med i brevet. De punktene som fikk mest tilslutning er de som blir sendt over til statsministerens kontor.

Dette er teksten i brevet:

Krav og innspill fra Framfylkingens Barnekonferanse 2015

Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon arrangerte i perioden 16.-18. oktober 2015 sin tradisjonelle barnekonferanse. Årets konferanse ble holdt på Sørmarka og hadde 76 deltakere fra hele landet i alderen 10 til 18 år.

Framfylkingen er en demokratisk organisasjon, og vår politikk utformes av medlemmene våre. Vi gir barn og unge en arena for å utvikle samfunnsengasjement. Hvert år arrangerer vi barnekonferanse og seminarer hvor aktuelle barne- og ungdomspolitiske saker blir diskutert. Framfylkingen bidrar dermed til at barn og ungdom får god trening i medbestemmelse og demokratiske prosesser.

Framfylkingen engasjerer seg både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I Norge skaper vi fritidsaktiviteter for barn og unge, og familier over hele landet. Vi har omkring 30 lokallag og medlemmer i alle aldre. Vårt arbeid er basert på de grunnleggende verdiene: frihet, likhet, kameratskap og solidaritet.

Framfylkingen har FNs barnekonvensjon som et utgangspunkt og den er en rettesnor for arbeidet vi gjør. Vi mener at alle barn skal ha like rettigheter til en god barndom og et verdig liv. Vi engasjerer oss i saker som barnefattigdom, demokrati, barnearbeid, inkludering av etniske minoriteter og andre barnepolitiske områder.

Våre aktiviteter skal være inkluderende og åpne for alle barn, ungdommer og voksne i Norge, uansett bakgrunn, hudfarge, legning eller andre ting som gjør at samfunnet utpeker en til å være spesiell. Vi synes det er feil at økonomi skal avgjøre om en familie kan være med på våre aktiviteter eller ikke. Derfor er de fleste av våre aktiviteter gratis for medlemmene.

Årets konferanse hadde inkludering som tema, med hovedvekt på flyktningsituasjonen i dag. Vi ønsker å gi våre medlemmer verktøy til å bli samfunnspåvirkere og selv være med på å sette fokus på saker de mener er viktig. Det å arrangere slike barnekonferanser er unikt for Framfylkingen, og vi er stolt av dette demokratiarbeidet.

Under barnekonferansen har vi hatt foredrag og gruppearbeid om temaet. Som et resultat av dette arbeidet presenterer barna på konferansen nå følgende krav og innspill til Statsministeren.

Framfylkingens Barnekonferanse krever at:

• Norge tar imot flere flyktninger

• Vi får bedre integrering ved å gi økte ressurser til hjelpeapparatet rundt flyktningene, som psykologer, lærere og leger

• Regjeringen bruker mye mer ressurser på å lære flyktninger om vår kultur, våre lover og regler

• Staten rehabiliterer tomme offentlige bygninger, som for eksempel Lier Sykehus, til flyktningboliger

• Norge bygger flere nye boliger til flyktningfamilier med barn

• Regjeringen revurderer budsjettet slik at mer midler går til å hjelpe alle de som er på flukt fra krig og nød

• Staten gir gratis norskopplæring, barnehage, skolegang og jobbmuligheter til alle flyktningene med en gang de kommer hit

• Regjeringen gir mer penger til Syrias naboland slik at de kan få bedre forhold der

• Vi må bli mer rause med dem som har det aller mest vanskelig i verden, barn på flukt fra krig, vold og nød

Om Statsministeren ønsker å snakke med oss om disse sakene stiller vi gjerne i et møte. Vi håper på god dialog videre og at du kan komme på besøk til oss i Framfylkingen en gang.
Med vennlig hilsen

Deltakerne på Barnekonferansen 2015
Alle signaturer ligger vedlagt.

Are Tomasgard
Leder i Framfylkingen

Kurt Frantzen
Generalsekretær