viser bilde av plakaten med FNs Barnekonvensjon

20. november er barnas og Framfylkingens dag – gratulerer!

På denne dagen i år fyller Framfylkingen 85 år og FNs barnekonvensjon fyller 30 år.
I Framfylkingen føler at vi har spilt en viktig rolle i å være kulturbærer for arbeiderbevegelsen og holde fokus på viktige barnepolitiske saker. En sak vi er veldig opptatt av på barnas dag, og har vært helt siden barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll ble ferdigforhandlet i FN i 2011, er at den norske regjeringa må anerkjenne barns rett til å fremme klager på egne vegne. Dette kan staten gjøre ved å ratifisere det tredje tillegget til konvensjonen.

Norge har alltid gått foran og banet vei når det kommer til å ta barns rettigheter på alvor. Vi var verdens første nasjon med Barneombud allerede i 1981 (Målfrid Grude Flekkøy). Dette er også den viktigste grunnen til at Norge var svært aktive i opprettelsen av selve Barnekonvensjonen fram mot etableringen i 1989. 20. november 1989 ble FNs Barnekonvensjon vedtatt og denne feirer dermed sin trettiårsdag i dag. Den tredje tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon ble vedtatt i FN i 2011, og gir barn rett til å klage til FNs barnekomité hvis staten ikke har gjort nok for å sikre deres rettigheter i saker som for eksempel mobbing eller asyl. #30DaysofChildrenRights

Den norske regjeringen har valgt å ikke bare overse den tredje tilleggsprotokollen, men også valgt å si et aktivt nei til å undertegne den! Det er skammelig at en nasjon som har hatt så tydelig fokus på barn og barns rettigheter i snart førti år velger å ignorere barnas rett til å fremme klager på egne vegne. Dette har gitt seg utslag blant annet i en håndfull asylsaker hvor mindreårige norske statsborgere har blitt returnert ut av landet sammen med familien sin. Selve barnekonvensjonen ratifiserte vi allerede i 1991, og fra og med 2003 er FNs barnekonvensjonen en del av norsk lov, men dette viktige tredje tillegget vil myndighetene ikke signere.

Selv om vi har flere statlige ordninger man skulle tro ivaretok barns rettigheter har vi ingen instans de kan klage til når det er staten som begår overgrepene og krenker barnas rettigheter. Barn er en marginalisert gruppe i samfunnet, hvis vi utelukker deres evne til å klage når rettighetene krenkes, vil deres stilling forbli uten status, innflytelse og makt over seg selv. Det er på tide at regjeringen bekrefter at forpliktelsen til barns rettigheter ivaretas.

I Framfylkingen har hele tiden arbeidet for barnas beste og barnekonvensjonen er naturligvis viktig for oss. Den gangen arbeidet med å skrive barnekonvensjonen var startet tok Framfylkingen aktivt del i arbeidet gjennom å sende inn innspill og svare på høringer om innholdet gjennom hele prosessen. Dette er vi naturlig nok stolte av, og det gjør kanskje sitt til at vi føler et ekstra eierskap til barnelovene.

Framfylkingen ble startet i 1934 etter et vedtak på landsmøtet i Arbeiderpartiet i 1933. I stiftelsesbrevet av 1933 står det bl.a.: «Formålet med framfylkingen er å skape en almen socialistisk friluftsorganisasjon med sideordnede oppgaver, som faller sammen med de unges interesser. Nevenyttig gjerning og socialistisk kulturarbeid skal gå hånd i hånd, dertil vil den delta i det socialistiske fredsarbeide».
En av hovedgrunnene for oppstarten var å skape en organisasjon hvor barn fra arbeiderklassen kunne få et fritidstilbud med friluftsliv og kultur som en viktig ingrediens. Noe som har forandret seg siden starten er at vi nå ikke er tilknyttet noe parti, i 1977 ble Framfylkingen LOs barne – og familieorganisasjon. Det vil si at vi er en organisasjon for hele arbeiderbevegelsen.

Barn og unge føler ofte at de ikke blir hørt og at det de sier ikke blir tatt seriøst. På verdens barnedag minner vi om at barn har en stemme og at det er vår oppgave som voksne å lytte til den. I Framfylkingen oppfordrer vi barna til å ta ordet. Dette er ikke bare viktig for barnas skyld men også for vår egen. Å hjelpe barna til å bli trygge på seg selv og tørre å stå opp for seg selv er viktig. Det er barna som best vet hvordan det er å være barn, og det er de som skal bli voksne som bringer samfunnet videre.

Vi mener Framfylkingen fremdeles spiller en viktig rolle i å arbeide med barnepolitiske saker og skape oppmerksomhet rundt det som berører og opptar barn.  I Framfylkingen har vi stadig en felles drøm om at vi skal oppleve en ideell verden hvor barnekonvensjonen følges til punkt og prikke.

I samarbeid med ABN har vi skrevet en felles uttalelse om hvorfor vi synes det er så viktig at den tredje tilleggsprotokollen ratifiseres. I dagens  Klassekampen har dette kommet på trykk.