Gratulerer med dagen 1. mai. Alle barn er like mye verd!

1 mai er en viktig dag for Framfylkingen og resten av arbeiderbevegelsen. Framfylkingen har brukt denne dagen til å sette fokus på viktige saker som barnefattigdom, barnearbeid, internasjonal solidaritet, mobbing og forhold på skolene. Mange av lokallaga våre deltar aktivt i markeringene på sitt hjemsted og går under paroler og våre flagg i 1.mai-toget. Noen opptrer, noen lager aktiviteter for barna og mange holder barnas appell på fellesarrangementene rundt i landet.

ALLE BARN ER LIKE MYE VERD!

Hvorfor feirer vi 1. mai?
1.mai er ikke bare de voksnes internasjonale solidaritetsdag, men også vi barn kan i dag si ifra hva vi synes er viktig. Er du misfornøyd med skolen din? Har du lyst til at det skal være flere aktiviteter der du bor? Synes du det er urettferdig at det er så mange fattige barn i verden? Skal toget eller bussen være gratis for barn? Skal vi slutte med lekser i skolen? Uansett hva det er du har lyst til å fortelle andre, du kan si det på 1. mai! Arbeiderbevegelsens historie har vært historien om kampen for frihet, det har vært historien om kampen for like rettigheter. Det har vært kampen om stemmeretten, organisasjonsretten og retten til en lønn å leve av. Det har vært kampen om utdanning og velferd for alle. Det har vi lykkes med, fordi den norske arbeiderbevegelsen har vært sterk og fordi vi har stått sammen. Derfor trenger vi 1. mai. Fordi alt det vi i dag tror er sjølsagt, kan være borte i morgen.

Barn på flukt
Det aller første vi vil snakke om i dag barn som vokser opp med krig. Når jeg ser TV-bilder fra kriger tenker jeg på hvor redd jeg hadde vært hvis jeg hadde bodd der! Men jeg vet ikke om de som starter kriger tenker så langt. Barn lider aller mest i kriger, likevel ser eller snakkes det ikke om dem når vi snakker om krig. I følge FN finnes det over 200 000 barnesoldater. De blir kidnappet eller lurt inn i hæren, der de må være slaver og dopes og hjernevaskes til å sloss på vegne av voksne for saker de ikke selv vet noe om.
I Norge er deler av FNs barnekonvensjon blitt gjort til en del av grunnloven vår, og opplæringsloven sier at alle barn har ett til opplæring. Norge har ennå ikke gitt barn en egen klagerett når spørsmålet om de kan få bli her skal avgjøres. Det er på tide at Norge følger FNs anbefaling og gir barn en egen klageadgang i saker som angår dem. Det er urettferdig at barnas framtid ennå ikke ses på som en egen sak – og at det kun er deres foreldres vitnemål som brukes når barnas egen framtid skal avgjøres.

Barnearbeid
Mer enn 150 millioner barn i verden mellom 5 og 14 år er i arbeid. Unger blir fratatt en god om meningsfull barndom for at voksne skal tjene penger. Det er ikke mangel på voksen arbeidskraft som fører til at barn utnyttes i lange arbeidsdager og helsefarlige arbeidsmiljø, men at barn er en billig arbeidskraft og enkle å utnytte.

Barnefattigdom
Det er en skam og et stort problem at 98 000 barn i Norge vokser opp i «barnefattigdom». Dette er 10 % av alle barn, og i «alle» klasserom sitter det nå barn som merker dette på kroppen. I de 15 åra tallene har blitt målt har antallet bare økt, og oppvekstrapporten fra BUF-direktoratet er ikke morsom å lese. I rapporten beregnes tallet å øke til 150 000 barn eller 15 % av alle barn om 12 år. Det kan vi ikke finne oss i!

Disse barna kan ofte ikke være med på aktiviteter og tiltak i sitt nærmiljø som de fleste av oss andre tar som en selvfølge. Barna dette gjelder sier selv at det verste er ensomheten og de blir venneløse når de ikke kan være med på det andre barn gjør. Framfylkingen ønsker at det norske samfunnet skal organiseres slik at det ikke er tykkelsen på lommeboka til mamma og pappa som skal avgjøre om du har en god oppvekst. Derfor må kommunene sørge for at flest mulig offentlige tilbud er gratis for barn og unge og støtte frivillige lag og foreninger slik at det ikke blir så dyrt å delta i populære aktiviteter.

Barnetrygden har ikke økt på over 20 år, det betyr at barnetrygden i virkeligheten er mye mindre verdt i 2017 enn i 1997. Noen partier diskuterer og noen har bestemt at de vil gjøre barnetrygden behovsprøvd. Det er Framfylkingen imot! Alle barnefamilier fortjener den støtten barnetrygden er, derfor bør den heller økes enn tas bort for noen. I Framfylkingen forsøker vi å gjøre de fleste aktiviteter gratis for hele familien. Hos oss er de aller fleste aktiviteter gratis, bli med hos oss!

Barn og skole
Skolen er barn og unges jobb. Mange voksne tror det er lettere å gå på skole enn å jobbe. Det er mye som er bra med skolene i Norge i dag, men det er fortsatt veldig mye som kan bli bedre! Skal skolen bli leksefri? Hva gjør vi med all mobbinga og den dårlige innelufta som er på mange skoler?

Skolen er barnas arbeidsplass, og derfor er det viktig at denne diskusjonen fortsetter. Når vi er på skolen må vi klare å konsentrere oss. Det er vanskelig i mange klasserom i dag. Grunnen er ofte svært dårlig luftkvalitet. Voksne har en lov som beskytter dem mot dårlig arbeidsmiljø. Det har ikke skolebarn. Bare se på hvor trangt mange barn sitter i klasserommet i dag! Framfylkingen ber politikerne lage en bestemmelse som sikrer arbeidsmiljøet like godt for barn som for voksne. Voksne må høre på oss som går på skoler. Vi vet selv best hvordan skolehverdagen er, fordi det er vi som går på skolen hver dag! Derfor er det også vi som vet best hvor ressursene bør settes inn.

Vi sier nei til mobbing
Titusenvis av norske skolebarn utsettes jevnlig for plaging eller mobbing. Sånn skal ikke barn ha det! Å motvirke mobbing gjøres best når vi skaper vennskap og forebygger ensomhet. Alle voksne har et ansvar for å hjelpe alle barn med å få venner og å bli sett som den de er. Barn har rett til trygg skolegang, men retten finnes ofte kun på papir. Stortingets mandat er å gi barna rettsikkerhet i praksis. Den nye loven om mobbing som styrker skoleledelsen og skoleeieren på bekostning av barns rettsvern er et feilspor. Vi spør også om det er rett at det som regel er den som blir mobbet som må bytte skole når en slik sak skal løses.

Miljø
Vi i Framfylkingen er opptatt av å bevare miljøet. Det er nemlig vi som er barn og ungdommer i dag skal vokse opp på denne jorda, og jeg er redd for hvilken tilstand jorda kommer til å være i når vi blir voksne. Vi vil ha bedre kollektivtilbud her i kommunen, sånn at jeg ikke må bli kjørt av foreldrene mine hele tiden. Vi vil at prisene på bussbillettene skal være lave, sånn at det skal bli billigere å kjøre kollektivt. Hvorfor kan ikke bussen være gratis for alle barn? Da kan de lettere komme seg til og fra venner som bor langt unna. Det er flott at det satses mye på å få flere voksne til å sykle. Her kan barn være gode forbilder. Det er barn som sykler mest i Norge. Flere sykkelveier gjør det mer gøy å sykle!

Unge og demokrati
Barn og unge føler ofte at vi ikke blir hørt, og at det vi sier ikke blir tatt seriøst. Vi har mange sterke meninger, og vi vil at våre meninger skal lyttes til. Vi vet for eksempel bedre enn voksne hvordan det er å gå på falleferdige skoler, vi vet bedre enn de voksne hvordan det er å ikke ha en ungdomsklubber å gå til. Vi vil at voksne skal ta elevråd og ungdomsråd på alvor. Vi vil at staten skal lage en lov som sier at alle norske kommuner skal ha ungdomsråd. Og vi vil at 16-åringer skal ha stemmerett, i hvert fall i lokalvalg. 16-åringer er storforbrukere av særlig lokale velferdsgoder, sånn som ungdomsklubber, kollektivtransport og fritidstilbud. Vi vil at 16-åringer skal få være med å bestemme over de velferdsordningene de bruker og hvordan disse kan bli enda bedre!

Takk for oppmerksomheten – Gratulerer med 1. maidagen!

tillitsvalgte som står på stand og holder opp et banner det står Framfylkingen på

Framfylkingen i Oslo hjertelig tilstede på stand med LO på Youngstorget. Foto: Kurt Frantzen

Oslo Framlag i 1.mai-tog ved Youngstorget, 2015

Oslo Framlag i 1.mai-tog ved Youngstorget, 2015